Din punct de vedere fizico-geografic, localitatea este situata in nord-estul tarii, in nordul Moldovei fiind strabatuta de drumul naţional nr. 29 A. Fata de resedinta judetului, municipiul Botosani, comuna se afla la o distanta de 62 km spre nord, avand ca orase apropiate Darabani la 12 km nord-est si Dorohoi la 24 km sud-vest.

Comuna Hudesti se invecineaza cu Ucraina (raul Prut) la nord-vest si orasul Darabani (satul Bajura) la nord-est, comuna Concesti la est, comuna Havarna la sud est, comuna George Enescu la sud si comuna Suharau la sud si sud vest.

Comuna Hudesti este alcatuita din sase sate: Hudesti, Alba, Vatra, Baranca, Mlenauti, Baseu (sat european) si catunele Lisna Noua si Podis. Localitatea de resedinta a comunei este satul Hudesti.

Suprafata totala a comunei este de 10649 ha din care 1220 ha teren intravilan, agricol 6358 ha, pasuni 1330 ha, luciu de apa, balti, stufarisuri 630 ha, paduri 2061 ha si 270 ha drumuri si constructii.

b) Precizari de ordin istoric privind crearea colectivitatii:

Descoperirile arheologice pe teritoriul comunei Hudesti cum sunt obiectele slefuite din silex, ceramica din epoca neolitica, figurine zoomorfe, atesta faptul ca pe teritoriul comunei Hudesti exista o continuitate a unor populatii care au trait cu mii de ani in urma.

La intemeierea Moldovei localitatea Hudesti se gasea in proprietatea unei famili boiereşti cu numele de Hudici. Satul Hudesti este mentionat in documente cu denumirea de Hudinet sau Hudint inca din prima jumatate a secolului al- XV- lea. Intr-un act domnesc din 1421 prin care domnitorul Alexandru cel Bun daruia fostei sale sotii Ringala doua targuri si mai multe sate, figureaza intre membrii sfatului domnesc, boierul Druja Hudici, reprezentantul unei mari familii boieresti aflate printre sustinatorii domnitorului Moldovei. Din aceasta familie se ivesc apoi Petru, Iatcu si Roman Hudici. Dintre acestia Petru Hudici figureaza ca vornic intr-un act domnesc din 14 aprilie 1435 prin care Stefan Voda, fiul lui Alexandru cel Bun, ii daruia pentru,,dreapta si credincioasa slujba” cateva sate si locuri in diferite regiuni din tara Moldovei. Un document din anul urmator, 19 septembrie 1436, precizeaza ca acest Petru Hudici era de la Hudinet. Peste mai bine de 100 de ani, localitatea Hudesti a ajuns in stapanirea boierilor din familia Movila, familie care de la sfarsitul secolului al XV lea si inceputul secolului al XVII-lea a ridicat pe tronul Moldovei sase domnitori: Ieremia, Simion, Constantin, Alexandru, Mihail si Moise.

Intr-un document datand din 20 aprilie 1554, Alexandru Lapusnenu ii intareste logofatului Ioan Moghila dreptul de stapanire pentru,,satul Hudinti pe Baseu si poienile de fanat ce se numesc Baranca si cu balti de peste la Prut”. Aceasta confirmare domneasca este motivata in document prin faptul ca logofatul Ioan Moghila avea toate aceste stapaniri ca,, mosteniri drepte din partea lui Iatco Hudici”. In anul 1582 un membru al familiei Movila, Dumitru Movilita, nepot al lui Iatco Hudici a vandut vornicului Iurescul o parte din satul Hudesti:,,jumatatea de jos si cu iazuri si cu mori din Baseu pentru 40.000 aspri “. Actul din data de 20 ianuarie 1582, arata ca acest Dumitru Movilita, ca agent domnesc strangator de biruri in tinutul Sucevei, ramasese dator visteriei si fiind urmarit de creditorul sau, a vandut marelui vornic Iurescul jumatate din satul Hudesti si alte doua sate pentru achitarea datoriei catre vistierie. In acelasi an 1582, Iancul Voda a intarit dreptul de stapanire marelui vornic Ierimia Movila si paharnicului Simion Movila peste cateva sate, printre care,,satul Hudintai cu case si cu mori, cu helesteie si poieni de fanat ce se numesc Baranca, si cu balti de peste la Prut”. In anul 1586, jumatatea din satul Hudesti vanduta marelui vornic Iurescul este rascumparata de catre Dumitru Movila. Astfel satul ramane in intregime in stapanirea Movilestilor, iar din acel timp se numeşte Hudesti, cum citim in actul domnesc al lui Petru Schiopul din 26 februarie 1586. In perioada care urmeaza, localitatea Hudesti devine proprietatea familiei Boldur, familie cu ranguri inalte in conducerea Moldovei. Astfel in anul 1677, in timpul domniei lui Anton Ruset era hatman Gavrilita Boldur, el mai hatmanind si in timpul lui Duca Voda. Un alt Boldur, pe nume Lupu Costache, stapanea mosia zisa Lupeni,urmat din anul 1764 de vistiernicul Iordache Costache si velspatarul Ilie Costachi, in timpul domniei lui Grigore Ghica Voda. In anul 1864, in baza Legii rurale, localitatea primeste statutul de comuna, forma pastrata pana astazi.

c) Populatia comunei – este de 6800 de locuitori, toti avand cetatenie romana.

d) Localitatea de resedinta – Hudesti

e) Autoritatile administratiei publice locale – sunt Consiliul local al comunei Hudesti, ca autoritate deliberativa si primarul ca autoritate executiva, cu sediul in satul de resedinta, Hudesti. Atributiile Consiliului local sunt stabilite prin legea Administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completările ulterioare si prin Regulamentul de organizare si functionare, iar atributiile primarului sunt stabilite prin Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificările si completarile ulterioare.

f) Caile de comunicatie existente si categoria acestora – drumul national DN 29 A care strabate localitatea pe o distanta de 7,9 km, drum judetean DJ 291 D care strabate localitaea Baranca pe o distanta de 6,7 Km, 23 de Km de drum comunal si 105 Km drumuri satesti. Din reteaua totala de 128 Km de drumuri comunale si satesti 7 Km sunt asfaltaţi, 45 Km sunt drumuri pietruite iar restul sunt drumuri de pamant.

g) Date privitoare la principalele institutii din domeniul educatiei, culturii, sanatatii, asistentei sociale, presei, radioului, televiziunii si altele asemenea.

La nivelul comunei Hudesti există 4 scoli cu clasele I-VIII in satele Alba, Baranca, Hudesti si Vatra, 2 scoli cu clasele I-IV. In satele Baseu si Mlenauti si 6 gradinite de copii, cate una in fiecare sat al comunei.

In comuna Hudesti exista un cabinet medical cu medic de familie, un cabinet stomatologic, doua centre de ingrijire (Centrul Social Speranta si Centrul de ingrijre Bethezda), si 2 puncte farmaceutice. Deasemenea in comuna functioneaza si o un dipensar medical veterinar.

In ceea ce priveste asistenta sociala, in cadrul aparatului de specialitate al primarului s-a infiintat un compartiment de autoritate tutelara si asistenta sociala incepand cu anul 2005.

Majoritatea cetatenilor din comuna detin radiouri si televizoare, o treime dintre acestia sunt conectati la televiziunea prin cablu, iar restul detin antene. Doar o mica parte din cetateni beneficiază de conexiune la internet.

Comuna are in patrimoniu 3 camine culturale aflate in satele Hudesti, Alba, Vatra. In incinta caminului cultural Hudesti se afla Punctul de Acces Public la Informatii care face parte din proiectul Economia Bazata Pe Cunoastere, proiect ce a dus la informatizarea si accesul la internet a scolilor din satele Hudesti, Alba, Vatra si Baranca. Reprezentative pe plan cultural pentru comuna sunt fanfara de copii si ansamblul de dansuri Hudisteanca, pastratoare a dansului si cantecului autentic moldovenesc, alaturi de Fanfara seniorilor. Tot in incinta caminului cultural Hudesti se afla biblioteca comunala si sediul firmei furnizoare de televiziune prin cablu si internet.

Pe plan sportiv comuna este reprezentata de echipa de fotbal Real Hudesti si echipa de juniori cu acelasi nume.

Cat priveste telefonia, 822 din numarul cetatenilor au telefoane fixe, restul folosindu-se de telefonia mobila.

La presa scrisa sunt abonati la diferite ziare centrale si locale un numar de 264 de persoane.

h) Principalele functiuni economice, capacitati de productie diversificate din sectorul secundar si tertiar, precum si din agricultura.

Pe raza comunei Hudesti se desfasoara urmatoarele activitati economice: agricultura, piscicultura, extragerea nisipului cuartos, prestari servicii, activităti de mica industrie.

i)Serviciile publice existente – sistem de alimentare cu apa cu o retea de aductiune de 3,5 Km si o reţea de distributie de 6 Km care deserveste 297 de gospodarii din satele Vatra, Hudesti,Baseu (sat European) si 6 institutii publice.Totodata comuna dispune de serviciu de iluminat public si serviciu de salubrizare.

j) Patrimoniul public si privat, componenta si intinderea acestuia: 142 Km de drumuri, 550 ha pasune, 500 ha luciu de apa si parcul dendrologic pe o suprafata de 2,4 ha.

k) partide politice si sindicate, care isi desfasoara activitatea in comuna: P.S.D., P.N.L., P.DL., P.N.G., P.C. si P.R.M.. In comuna isi desfasoara activitatea două sindicate si anume sindicatul functionarilor publici si contractual din cadrul primăriei si un sindicat in invatamant.

Comuna Hudesti este comuna de rangul II.

Autoritatile administratiei publice locale sunt Consiliul local, ca autoritate deliberativă si Primarul, ca autoritate executiva, care isi desfasoara activitatea in incinta Primariei comunei Hudesti.

Consiliul local este constituit in luna iunie 2008 si este format din 15 consilieri si un delegat satesc.

Structura politica a membrilor Consiliului local este urmatoarea: 6 consilieri P.S.D., 6 consilieri P.N.L, si 3 consilieri P.D.L.

Pot primi titlul de “cetatean de onoare” al comunei persoanele fizice romane sau straine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sau alte persoane importante, reprezentative pentru comuna, care contribuie la dezvoltarea comunei.

Titlul de “cetatean de onoare” poate fi pierdut sau retras in situatia in care persoana care a dobandit acest titlu compromite cu rea credinta interesele comunei, sau in situatia in care masurile si actiunile pe care le intreprinde contravin intereselor generale ale statului sau incalca ordinea de drept.

Locuitorii comunei sunt consultati prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din comuna.

Referendumul se poate organiza atat in satul de resedinta al comunei, cat si in satele componente.

Consultarea cetatenilor face si prin adunari cetatenesti organizate pe sate.

(2) Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la initiativa acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor in functie;

(3) Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publică a scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta ;

(4) Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti;

(5) Propunerile se consemneaza intr-un proces – verbal si se inainteaza primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local in prima sedinta, in vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si de finantare, daca este cazul ;

(6) Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului.

Art. 8– (1) Patrimoniul comunei este alcatuit din bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea publica si in proprietatea privata a acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

(2) Bunurile care apartin comunei sunt supuse inventarierei anuale, in termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale .

(3) Inventarul bunurilor comunei se constituie intr-o anexa la statut, care se actualizează anual.

(4) Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, in note explicative anexate la inventar.

Bunurile aflate in proprietatea privata a comunei pot fi date in administrare regiilor autonome si institutiilor publice, pot fi concesionate ori inchiriate in conditiile legii sau pot fi atribuite in folosinta gratuita pe termen limitat persoanelor juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice.

(2) Consiliul local si Consiliul Judetean hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor aflate in proprietatea privată a comunei, in conditiile legii.

(3) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, potrivit prevederilor legale.

Comuna Hudesti poate sa coopereze sau sa se asocieze cu persoane juridice romane ori straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local, precum si de stabilire a unor relatii de parterneriat cu unitati administrativ- teritoriale din alte tari.

(2) Comuna Hudesti este infratita din anul 1990 cu comuna Capdenac Gare din Franta.

In vederea promovarii unor interese comune, comuna Hudesti este asociata cu orasul Darabani si comunele Concesti si Paltinis in vederea derularii programului “Gestionarea selectiva a deseurilor”, cu Consiliul Judetean in vederea derularii programului de alimentare cu apa si canalizare din sursele Siret – Prut. Deasemena comuna este asociata cu comuna Suharau in cadru Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Suharau-Hudesti si membra in Asociatia de dezvoltare intercomunitara AQUA Botosani si Asociatia de dezvoltare intercomunitara ECO PROCES Botosani.

Sari la conținut